رنگ های خوراکی

انسان ها در دام رنگ های خوراکی مجاز و غیرمجاز!

رنگ های مورد استفاده در مواد غذایی این روزها رنگ های متعدد غذایی برای ایجاد حق انتخاب  بیشتر ، زیبایی ، تنوع و بازار پسندی در اکثر فروشگاه ها عرضه می شود.  ولی  گاهی  برای مخفی کردن، پوشاندن و نامحسوس جلوه دادن  عیوب و تقلبات  فرآورده های غذایی به کار می...

ادامه مطلب